กลุ่มงานทันตกรรม

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

น.ส.เปียทิพย์ อริยะวงศ์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางบุญช้วน ประทุมศาลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้