กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายศักดิ์ชาย ขัติยา

เภสัชกรปฏิบัติการ

น.ส.วิรันตรี ชาวสวน

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายสายัญ ธุนันทา

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชานาญงาน

นายณัฐวุฒิ อุ้ยปะโค

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชานาญงาน

นายธีระพงษ์ ประจันทร์ศรี

พนักงานห้องยา