งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางราตรี นวลศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุปราณี ยศธิพานา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางขวัญหล้า ไชยเมือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายพิศาล ศรีเชียงสา

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวสุพรทิพย์ อุดชาชน

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

นางสาวเพียงใจ สนไชย

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์