กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล

น.ส.ณัฐกมล แมันดินแดง

นักกายภาพบำบัด