กลุ่มงานผลิตสมุนไพร

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

น.ส.วิรันตรี ชาวสวน

เภสัชกรปฏิบัติการ

น.ส.กัญญาปภัสร์ ราชกิจ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายไกรฤกษ์ ไพรตื่น

นักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.อัญชนา เยี่ยนทรง

นักวิชาการสาธารณสุข