กลุ่มงานผลิตสมุนไพร

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายศักดิ์ชาย ขัติยา

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายธีรดน พลค้อ

เภสัชกรปฏิบัติการ

น.ส.กัญญาปภัสร์ ราชกิจ

นักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.อัญชนา เยี่ยนทรง

นักวิชาการสาธารณสุข

นายวันชัย กรองเพชร

พนักงานบริการ(รปภ.)

นายสมควร อุ้ยปะโค

พนักงานบริการ(รปภ.)

น.ส.เสาวคนธ์ งามสวย

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นายวุฒิชัย ไชยคำ

พนักงานประจำห้องยา

น.ส.จุฬารัตน์ ศักดี

พนักงานทำความสะอาด

น.ส.จำเนียร อุดชุมพิสัย

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย