กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางราตรี นวลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

นางอรทัย รามศิริ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

น.ส.วิลาวัลย์ ภูทองจันทร์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

น.ส.นิธินันต์ นพธนะวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

น.ส.เปรมฤดี นาสมใจ

พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.กรุณา ดีสุทธิ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

น.ส.สายไหม วงษาเภา

จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

นางปิยะธิดา ทุมทอง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

นายจักรภพ เนตรภักดี

พนักงานเปล

น.ส.ทัศวรรณ ชัยชนะ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้