กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์กังวานไทย ออกตลาด

นายแพทย์ชำนาญการ(ที่ปรึกษา)

นางสาวกัญญารตน์ แก้ววกันยา

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย

นางสาวสุธิดา ตราศรี

แพทย์แผนไทย

งานชุมชน PCUผู้สูงอายุ

นางสาวบุญเอื้อ วังแสง

แพทย์แผนไทย

OPD งานหลังคลอด /ศูนย์ฝึกอบรมฯ

นางสุรีย์พร แนวน้อย

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางเดือนใส ชารัญจะ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางวนิดา ยาโย

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นางสาวเสาวคนธ์ งามสวย

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นางสาวอรอุมา จันทะมุด

ผู้ช่วยนวดแพทย์แผนไทย

นางสาวจันทร์จิรา นาร่อง

ผู้ช่วยนวดแพทย์แผนไทย