กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์กังวานไทย ออกตลาด

นายแพทย์ชำนาญการ(ที่ปรึกษา)

นางสาวกัญญารตน์ แก้ววกันยา

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย

นางสาวสุธิดา ตราศรี

แพทย์แผนไทย

นางสาวบุญเอื้อ วังแสง

แพทย์แผนไทย

นางสุรีย์พร แนวน้อย

ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวด)

นางเดือนใส ชารัญจะ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวด)

นางวนิดา ยาโย

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นางสาวอรอุมา จันทะมุด

ผู้ช่วยนวดแพทย์แผนไทย

นางสมใจ ลือชา

ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวด)

นายมนัส รวบรัด

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย