กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางวิภาดา อาสนะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางณัฐวดี พึ่มชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางแดง เนตรภักดี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางณัฐกานต์ เนตรภักดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข