กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร้อยเอกจักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายกังวานไทย ออกตลาด

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ที่ปรึกษา)

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วกันยา

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย

นางสาวสุธิดา ตราศรี

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวพชิราวัลย์ อ่อนละมุล

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสุรีย์พร แนวน้อย

ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวด)

นางเดือนใส ชารัญจะ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวด)

นางวนิดา ยาโย

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ด้านการนวด)

นางสมใจ ลือชา

ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวด)

นางสมปอง แก้วแก่นคูณ

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ด้านการนวด)