บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง เลขที่ ๕ หมู่ ๔ ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ. อุดรธานี ๔๑๑๑๐ โดย นายศิริชัย ระบาเลิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง” ฝ่ายหนึ่ง กับ  

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี เลขที่ ๕๔ ถ. อุดร-ขอนแก่น ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ. อุดรธานี ๔๑๓๓๐ โดย นางสาวเกษร บุญรักษ์โยธิน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี” อีกฝ่ายหนึ่ง

 

          ลงนาม ณ โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง เลขที่ ๕ หมู่ ๔ ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ. อุดรธานี ๔๑๑๑๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผู้เขียน : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 30 พฤษภาคม 2561 เวลา : 16:05:26 น.
ผู้ชม 450 ครั้ง